Konkurs Sianokosy

Regulamin

Konkursu Sianokosy z Sielskim

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „SIANOKOSY Z SIELSKIM”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-268 Warszawa, NIP: 527-27-08-164, REGON: 147061803, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod nr KRS 0000496224, zwana dalej Organizatorem. 


2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą w karty, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847). 


3. Konkurs przeprowadzany jest na zlecenie SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, REGON 010160925.


§2

CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 28 września 2020 roku do dnia 01 listopada 2020 roku (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji).


2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia  28 września 2020  r. do dnia 25 października 2020 r. do godz. 23:59:59.


3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. 


4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.


5. Rywalizacja w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 


6. Zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.  §3

UCZESTNICY


1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagród mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami, które dokonają zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (zwane dalej „Uczestnikami”). 


2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach wskazanych w §10 poniżej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora Konkursu, ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80 oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.


4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i przestrzegania zasad w nim zawartych. 

 

 §4 

ZASADY KONKURSU


1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien, w okresie od 28 września 2020 roku do dnia 25 października 2020 roku do godz. 23:59:59. Dokonać zakupu co najmniej jednego dowolnego opakowania następujących produktów marki SUPERDROB:


Filet Sielski masa netto od 400-600g

Tuszka Sielska masa netto 1400 – 2100g

Kiełbasa Sielska Krucha – masa netto od 340 - 680g

Kiełbaski Sielski – masa netto od 200- 350g

Kiełbaski Sielskie Białe – masa netto ok. 200 g

Kiełbasa Sielska Śląska – masa netto ok. 450g


      (zwane dalej „Produktem Promocyjnym”) i zachować paragon;  

oraz wejść na stronę: www.sianokosy.pl, dokonać rejestracji w Konkursie poprzez uzupełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, udzielenie niezbędnych zgód (dot. danych osobowych i akceptacji Regulaminu),  rozwiązać zadanie konkursowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jak przedłużasz sobie sielskie lato”, wgrać czytelne zdjęcie/skan paragonu potwierdzającego ww. zakup i wcisnąć przycisk „potwierdź zgłoszenie”. 


2. Rozwiązanie zadania konkursowego, w postaci odpowiedzi na pytanie określone w ust. 1 ,  może składać się łącznie nie więcej niż z 250 znaków (włącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).


3. Zgłoszenie musi mieć datę i godzinę taką samą lub późniejszą niż data i godzina dokonania zakupu Produktów Promocyjnych na paragonie. 

 

4. W przypadku, gdy na paragonie nie widnieje wyraźnie wyszczególniona nazwa Produktu Promocyjnego, Uczestnik ma obowiązek uzyskać od pracownika sklepu, w którym kupił Produkt Promocyjny, jego podpis na odwrocie paragonu wraz z informacją o ilości nabytych Produktów Promocyjnych oraz pieczątką sklepu lub zachować opakowanie z widocznym kodem kreskowym Produktu Promocyjnego. 


5. Do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego konieczne jest posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że ilość zgłoszeń konkursowych odpowiada ilości posiadanych paragonów fiskalnych, świadczących o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w liczbie większej niż jeden – zgodnie z pkt. 1a §4 – potwierdzonych na jednym paragonie, Uczestnik uprawniony jest do rejestracji jednego zgłoszenia konkursowego, zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego uprawnia posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego – zgodnie z pkt. 1a, b niniejszego paragrafu. Dla przykładu, jeśli Uczestnik zakupił jednorazowo trzy Produkty Promocyjne, to na podstawie paragonu, który dokumentuje ten zakup może zgłosić się do Konkursu jeden raz. 


6. Za dowód zakupu Produktu promocyjnego Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny. Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie innego dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawionej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (z numerem NIP), faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.


7. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail i numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się ten adres e-mail i numer telefonu, które Uczestnik podał, przesyłając swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Raz wykorzystany zestaw danych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu traktowany jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą do wykluczenia danej osoby lub osób z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.


8. Zgłoszona w ramach wykonania zadania konkursowego odpowiedź musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie może naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich i/lub nazw handlowych.  


9. W Konkursie nie będą uwzględniane:  

a. zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu; 

b. zgłoszenia i działania, co do których Organizator poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że prowadzą one lub mają na celu nieuprawnioną ingerencję w mechanizm Konkursu lub zgłoszenia i działania mające na celu przełamanie informatycznych zabezpieczeń Konkursu. 

 

§5

NAGRODY I ICH PRZYZNAWANIE


1. Do wydania w Konkursie przewidziano 28 nagród i jest to kwota pieniężna w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Do nagrody doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie w wysokości 111,00 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody


2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 28000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Kwota ta będzie powiększona o łączny podatek, tj. o 3108 zł (słownie: trzy tysiące sto osiem  złotych/00 groszy). 


3. Na konkurs przewidziano do wydania 28 nagród o takiej samej wartości. 


4. Wyboru laureatów dokona codziennie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa . Komisja konkursowa składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Do zadań Komisji należy: rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie i przedłożenia pod ocenę Komisji wszystkich prawidłowych zgłoszeń, prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 


5. Komisja Konkursowa, podczas wybierania zwycięskich prac, będzie zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria:

a. oryginalność i unikatowość;  

b. pomysłowość i kreatywność;  

c. stylistykę i dobór słownictwa. 


6. Ze wszystkich nadesłanych i prawidłowo wykonanych zadań konkursowych Komisja Konkursowa wybierze łącznie 28 zgłoszeń. Ponadto, zostanie stworzona lista 5 zgłoszeń rezerwowych spośród których zostaną wyłonieni laureaci, według kryteriów stosowanych przy ocenie wykonania zadania konkursowego, w sytuacji, gdy laureat z listy podstawowej nie dokona potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie i nie prześle wymaganych informacji, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza w § 6 ust. 1. 


7. Wyboru zwycięskich zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa dokona codziennie podczas posiedzenia Komisji: 


1 dzień (28.09.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu 28.09.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 29.09.2020 r.


2 dzień (29.09.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  29.09.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 30.09. 2020 r.


3 dzień (30.09.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  30.09.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 01.10.2020 r.


4 dzień (01.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  01.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 02.10.2020 r.


5 dzień (02.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  02.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 03.10.2020 r.


6 dzień (03.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  03.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 04.10.2020 r.


7 dzień (04.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  04.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 05.10.2020 r.8 dzień (05.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  05.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 06.10.2020 r.


9 dzień (06.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  06.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 07.10.2020 r.


10dzień (07.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  07.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 87.10.2020 r.


11 dzień (08.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  08.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 09.10.2020 r.


12 dzień (09.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  09.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 10.10.2020 r.


13 dzień (10.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  10.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 11.10.2020 r.


14 dzień (11.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  11.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 12.10.2020 r.


15 dzień (12.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  12.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 13.10.2020 r.


16 dzień (13.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  13.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 14.10.2020 r.


17 dzień (14.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  14.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 15.10.2020 r.


18 dzień (15.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  15.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 16.10.2020 r.


19 dzień (16.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  16.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 17.10.2020 r.


20 dzień (17.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  17.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 18.10.2020 r.


21 dzień (18.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  18.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 19.10.2020 r.


22 dzień (19.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  19.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 20.10.2020 r.


23 dzień (20.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  20.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 21.10.2020 r.

24 dzień (21.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  21.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 22.10.2020 r.


25 dzień (22.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  22.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 23.10.2020 r.


26 dzień (23.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  23.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 24.10.2020 r.


27 dzień (24.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  24.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 25.10.2020 r.


28 dzień (25.10.2020 r.)

dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu  25.10.2020 roku od godziny 00:01:00 do godziny 23:59:59

ogłoszenie wyników: 26.10.2020 r. 


8. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. 


§6

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW


1. Sposób weryfikacji laureatów będzie następujący: 

a. w terminie do 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji, laureat otrzyma od Organizatora informację o przyznaniu prawa do nagrody za pomocą wiadomości email wysłanej na adres e-mail Uczestnika, który podał w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Laureat w treści e-mail zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody, uczestnictwa w Konkursie oraz przekazania swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody (imię i nazwisko, numer rachunku bankowego), w przypadku, gdyby pierwotnie przesłane zdjęcie/skan okazało się nieczytelne lub wątpliwe. Organizator zastrzega prawo zażądania oryginału paragonu/opakowania promocyjnego w razie wątpliwości co do jego autentyczności. 

b. w przypadku, gdy laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt. a, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście rezerwowej, przy czym prawo do danej nagrody może przejść tylko jeden raz na uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości email wysłanej na adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od ostatecznego dnia, w którym powinien zostać doręczony formularz internetowy dla laureatów z uzupełnionymi danymi przez poprzednio weryfikowanego laureata. 


2. W przypadku, gdy w danym etapie Konkursu liczba zgłoszeń konkursowych będzie mniejsza niż liczba nagród przewidziana na ten dzień, nagrody przechodzą na kolejny etap. Jeśli w ostatnim etapie Konkursu liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród przewidzianych na ostatni tydzień jego trwania, pozostałe nagrody nie zostaną przyznane i pozostaną do dyspozycji Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (Odpowiedzi), które mogłyby zostać nagrodzone, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który dokonał swojego zgłoszenia jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.


3. Procedura weryfikacyjna zmierzająca do wydania nagród zakończy się najpóźniej w dniu 29.10.2020 roku. 


4. Każdy Uczestnik może najwyżej dwukrotnie zostać nagrodzony w ramach Konkursu. 


5. Laureat traci prawo do nagrody, gdy: 

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu i/lub 

b. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody

c. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone, że naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów. 


5. Komisja do dnia 29.10.2020 r. sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. Wyniki Konkursu dostępne będą również na stronie internetowej Konkursu www.sianokosy.pl


§7

NAGRODY I ICH PRZEKAZYWANIE


1. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Laureata, w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia uprawnień do otrzymania nagrody, jednak najpóźniej do dnia 27.10.2020 roku. Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


2. Brak możliwości dostarczenia nagrody, zawiniony przez Uczestnika, powoduje przejście prawa do nagrody na kolejnego Uczestnika na liście. 


3. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.


4. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 


5. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do zamiany otrzymanej nagrody na nagrodę innego rodzaju. 


§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi do dnia 28.10.2020 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 


2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora: Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.  


3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 dni, liczonych od dnia jej doręczenia. 

 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego


5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

§9

PRAWA AUTORSKIE


1. Uczestnik oświadcza, iż jego praca (odpowiedź) nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.


2. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej (z zastrzeżeniem § 3 ust. 3), oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.


3. W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 10 poniżej i przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z ust. 10 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. Ustawy


4. Z chwilą wręczenia nagrody Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną Nagrodę, przekazuje Organizatorowi (Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa) majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do przesłanego tekstu będącego rozwiązaniem zadania konkursowego („Utwór”), na wszelkich znanych w nam polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: 

a. zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji; 

b. eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie; 

c. wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub używania, poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie Organizator zechce wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości; 

d. utrwalania na wszelkich znanych nośnikach;  

e. zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych, informatycznych i innych; 

f. wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

g. wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych; 

h. wystawiania; 

i. wyświetlania; 

j. publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji. 


5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi będącej rozwiązaniem zadania konkursowego. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z tym tekstem, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. 


§10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „SUPERDROB S.A. z siedzibą w Kraczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, REGON 010160925.

.

2. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji administratorem danych osobowych jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. 3. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.


§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.


2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.sianokosy.pl oraz w siedzibie Organizatora.


3. W sytuacji powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do tego czy dany Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie lub czy bierze udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza co do tożsamości Uczestnika lub autentyczności przedstawionych przez niego dowodów zakupu Produktów promocyjnych (np. co do tego czy dokumentują one rzeczywiste zakupy i czy nie zostały wystawione bezpodstawnie), Organizator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, może zwrócić się na piśmie do Uczestnika o przesłanie, w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, oryginałów:

a. dowodów zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, jak również dowodów dokonania płatności za te zakupy, np. wyciągów z konta bankowego i potwierdzeń płatności kartą,

b. czytelnej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika,

c. dodatkowego podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik spełnia wszystkie wymagania udziału w Konkursie i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu, 

d. pisemnego i opieczętowanego oświadczenia sklepu/-ów, który/-e wystawił/-y dowody zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, że dowody te są autentyczne, tzn. stwierdzają rzeczywiście dokonane zakupy Produktów promocyjnych.


4. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przedstawi odpowiednich dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu oraz do niewydania mu nagrody.


5. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;

b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

c. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.


6. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


ZAŁĄCZNIK do Regulaminu Konkursu Sianokosy z Sielskim

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania konkursu „Sianokosy z Sielskim” („Konkurs”) jest SUPERDROB S.A. z siedzibą w Kraczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, REGON 010160925 (dalej jako: „Administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres IOD@superdrob.pl lub pisemnie „SUPERDROB S.A. z siedzibą w Kraczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80


2. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot, na który nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli Organizator Konkursu – Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Montovnia Sp. z o.o., napisz e-mail na adres: biuro@montovnia.com lub prześlij list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”. 


3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy (akceptacja Regulaminu Konkursu) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora danych lub Organizatora. 


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 


 


5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 


6. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić; jednak maksymalny okres przechowywania danych wyniesie 6 lat od końca roku, w którym zostały przekazane dane osobowe. Okres ten może ulec wydłużeniu  w przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika Konkursu lub inną osobę, prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia reklamacji lub w przypadku prowadzenia postępowania przez odpowiednie organy publiczne. 


7. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

b. prawo do poprawiania danych 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

d. prawo do żądania usunięcia danych 

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.


Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:

w przypadku „SUPERDROB S.A. z siedzibą w Kraczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80 – poprzez e-mail na adres IOD@superdrob.pl; 

w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: biuro@montovnia.com lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

8. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


9.


10. Dla Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.sianokosy.pl Zasady ochrony Twoich danych związane z korzystaniem z tej strony podane są w odrębnej zakładce „Polityka prywatności”.
ZAŁĄCZNIK

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania konkursu „Sianokosy z Sielskim” („Konkurs”) jest SUPERDROB S.A. z siedzibą w Kraczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, REGON 010160925. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres IOD@superdrob.pl lub pisemnie „SUPERDROB S.A. z siedzibą w Kraczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80


2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Konkursu wobec jego uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu. 


3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 


4. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot, na który nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli Organizator Konkursu – Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Montovnia Sp. z o.o., napisz e-mail na adres: biuro@montovnia.com lub prześlij list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”. 


5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 


6. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:

a. przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 6 lat od chwili powstania roszczeń + okres do końca roku, w którym mija ww. 6 lat), a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;

b. w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozłączalnością ich przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.


7. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

b. prawo do poprawiania danych 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

d. prawo do żądania usunięcia danych 

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.


Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:

w przypadku „SUPERDROB S.A. z siedzibą w Kraczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80 – poprzez e-mail na adres IOD@superdrob.pl; 

w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: biuro@montovnia.com lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

8. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.


9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem: 

w przypadku SUPERDROB S.A. z siedzibą w Kraczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80 – poprzez e-mail na adres IOD@superdrob.pl; 

w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: biuro@montovnia.com lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”..


10. Dla Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.sianokosy.pl Zasady ochrony Twoich danych związane z korzystaniem z tej strony podane są w odrębnej zakładce „Polityka prywatności”.